กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

โครงการรับนักศึกษา รอบที่ 3 โครงการรับตรงร่วมกัน
มีการสอบข้อเขียน โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT)
รับสมัคร 9 – 13 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น
โดยให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์
ที่เวปไซต์ของ ทปอ. http://tcas.cupt.net