การประชุมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  นำโดย  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กนกพร  ทองสอดแสง  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานและสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”  ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  72  พรรษา  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต  ถึงนาค  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานการประชุม