การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE) สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561


การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป(GE)

1) นักศึกษาใหม่รหัส 61 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา GE ใหม่ เท่านั้น ได้แก่รหัสวิชา

11099XX

12099XX

13099XX

14099XX

2) นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 และ 5 ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา GE ใหม่ได้