ผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหารและบุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  พร้อมตอบรับการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่ใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐอันจะแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน