เกี่ยวกับเรา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของงาน “ฝ่ายวิชาการ” เมื่อมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ปี 2528
ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานจึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ฝ่ายวิชาการ” เป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการ”
ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัด 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายทะเบียนและวัดผล ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ฝ่ายผลิตเอกสารและตำรา

ปี พ.ศ. 2543 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร งานมีหน่วยงานในสังกัดดังนี้คือ ฝ่ายเลขานุการ ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผล ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์ภาษา

ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงาน สำนักส่งเสริมวิชาการ จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปี พ.ศ. 2548 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ

บริหารงาน มีหน่วยงานในสังกัดดังนี้คือ ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายประมวลผล เพื่อให้การประสานความร่วมมือและให้บริการในกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ปี  พ.ศ. 2553  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานโดยเพิ่มฝ่ายงานซึ่ง มีฝ่ายงานต่างๆในสังกัดดังนี้คือ

  • ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

  • ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • ผ่ายเทคโนโลยี

  • ฝ่ายประกันคุณภาพ

ปี  พ.ศ. 2556  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ

บริหารงานโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มงานดังนี้

  • กลุ่มงานอำนวยการ

  • กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน

  • กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

  • กลุ่มงานบริการทดสอบภายนอก