ทีมงานของเรา

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

นางสาวอภิรัตน์ รัตนกรีฑากุล                 รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ทินกร คุณาสิทธิ์                         รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา คำสมบัติ   รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์ประมวล เทพดู่              ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ดร.ยุวดี อินสำราญ                   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์จักรพันธ์ ศรีวงษา        ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์เดือนเพ็ญ ภานุรักษ์      ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผศ.ดร.พัชราภรณ์ พิมพ์จันทร์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์สุรัตนา  เหล่าไชย          ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อาจารย์วีระยุทธ เติมสวัสดิ์        หัวหน้าสำนักงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

บุคลากรประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นางปรียา ชนินทรานุกูล                  ลูกจ้างประจำ

นางทัศนา อนันตวุฒิ                      ลูกจ้างประจำ

นางอภิญญา ฤทธิ์ศรี                     พนักงานมหาวิทยาลัย

นางพัชรี ภูบุญอิ่ม                          พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสุพัฒนา มณีทัพ               พนักงานมหาวิทยาลัย

นางนันท์นภัส ภูหนองโอง              พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา เตียงงา                 พนักงานราชการ

นายจักรี ศิริอุเทน                          พนักงานราชการ

นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์            พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาวพรทิพย์  มาตย์วังแสง      พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาวอัจฉพรรณี  อินวงค์          พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาวพัชราภรณ์  บุตรงาม        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

นางสาวกิ่งเพชร  แก้วปัญญา        พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา