วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นศูนย์กลางบริการการศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ

พันธกิจ

  1. เป็นหน่วยงานกลางการรับเข้านักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  2. พัฒนาระบบและให้บริการงานทะเบียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของนักศึกษาและอาจารย์

  3. พัฒนาระบบและให้บริการการประมวลผลการเรียนของมหาวิทยาลัย

  4. ให้บริการด้านสารสนเทศด้านการศึกษา แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ถูกต้องรวดเร็ว

  5. เป็นหน่วยงานกลางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

  6. ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานการเรียนการสอนของคณะ และการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งด้านการศึกษาแล การพัฒนาผลงานทางวิชาการ

  7. บริหารงานทั่วไปของสำนักงานให้เป็นหน่วยงานการบริการด้านงานทะเบียนประมวลผลและส่งเสริมวิชาการที่มีคุณภาพ