กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

– กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 2 โครงการรับแบบโควต้าพื้นที่ มีการสอบข้อเขียน
โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

– กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่ 3โครงการรับตรงร่วมกัน มีการสอบข้อเขียน
โดยใช้คะแนนส่วนกลาง (GAT/PAT) ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

1 2